#

Nieuw rekenbeleid in het vo en mbo

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 9 november de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun plannen voor een transitieperiode naar nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Het is goed om er in dit stadium rekening mee te houden dat er over deze brief waarschijnlijk nog een inhoudelijk Kamerdebat volgt, waar nog aanpassingen kunnen worden gedaan in de lijn zoals beschreven in de Kamerbrief.

Flitsbericht van Steunpunt Taal en Rekenen mbo:

School- of instellingsexamen rekenvaardigheid
Zowel in het vo als in het mbo zal rekenen vanaf studiejaar 2019-2020 worden afgesloten met een school- of instellingsexamen. Hierdoor is er de mogelijkheid om het rekenonderwijs en het rekenexamen meer beroepsgericht aan te bieden. Onderwijs en examinering kunnen hierdoor beter op elkaar aansluiten. De school- en instellingsexamens rekenen dienen het gehele referentieniveau te dekken.

Rekenen telt mee voor het behalen van het diploma in vo en mbo
Voor de niveaus 2 t/m 4 dient voor rekenen ten minste een 4 behaald te worden om te kunnen diplomeren. Concreet ziet de slaag-zakregeling er als volgt uit:

  • Entree: De huidige situatie blijft ongewijzigd. Er is geen centrale examinering en geen minimumcijfer. Het blijft mogelijk om onder niveau 2F te examineren. Er wordt nog nader met belanghebbenden in gesprek gegaan over taal en rekenen in de entreeopleiding.
  • Niveau 2 en niveau 3: Er dient minimaal een 4 voor rekenen en minimaal een 5 voor Nederlands te worden behaald en samen dienen minimaal 10 punten te worden behaald, waarvan maximaal één onvoldoende.
  • Niveau 4: Er dient minimaal een 4 voor rekenen en minimaal een 5 voor Nederlands en Engels te worden behaald. Voor de drie generieke onderdelen dient minimaal 16 punten te worden behaald, waarvan maximaal één onvoldoende.

Een uitdagend en haalbaar referentieniveau rekenen voor elke student
Voor leerlingen in het vmbo-bb, entree en mbo-2 voor wie het 2F niveau rekenen te hoog gegrepen is wordt het 2A rekenexamen in de wet verankerd.

Tijdpad invoering
Het instellingsexamen rekenen in het mbo gaat meetellen voor studenten die in 2019-2020 starten met hun opleiding. Hiermee wordt aangesloten op het tijdpad van het vo, waar rekenen mee gaat tellen voor alle leerlingen die dan in het voorlaatste jaar van hun opleiding zitten. Zo kunnen vo-scholen en mbo-instellingen samen optrekken in het ontwikkelen van de examens.

Ondersteuning scholen en instellingen
Er wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de ondersteuningsbehoeften bij het vormgeven van het rekenonderwijs en de ontwikkeling van een kwalitatief goed rekenexamen. Voor het mbo wordt hierbij aangesloten bij de afspraken die in de Examenagenda zijn gemaakt over valide examenproducten.
De volgende maatregelen worden in elk geval in gang gezet:

  • De ondersteuning van het Steunpunt taal en rekenen mbo wordt doorgezet in de jaren 2019 en 2020, als onderdeel van het Kennispunt onderwijs en examinering.
  • Scholen en instellingen kunnen gebruik maken van handreikingen die zullen worden ontwikkeld bij het vormgeven van rekenonderwijs en het maken van (al dan niet beroepsgerichte) rekenexamens. Ook kunnen zij gebruik blijven maken van de opgavenetalagebank, waar gekalibreerde opgaven in staan, bij het maken van het rekenexamen.
  • De huidige digitale rekentoets (van Cito en CvTE) blijft gedurende de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe rekenbeleid beschikbaar voor scholen en instellingen. Per schooljaar 2021-2022 is deze toets niet meer beschikbaar.

Vo-scholen en mbo-instellingen worden zelf verantwoordelijk voor het instellingsexamen rekenen. Dit biedt kansen voor een gezamenlijke ontwikkeling van rekenexamens die goed aansluiten bij de context van de opleiding.
De MBO Raad en VO-raad hebben de wens uitgesproken om een platform in te richten waar rekenopgaven en examens kunnen worden gedeeld en waarbij er toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van dit materiaal. Er wordt een verkenning uitgevoerd naar hoe een dergelijk platform het beste vorm kan krijgen en waar het eigenaarschap hiervan het beste kan komen te liggen.

Lees het volledige bericht op Steunpunt Taal en Rekenen mbo

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.