Privacy statement

Dit is de privacy en cookie verklaring van Instruct B.V., gevestigd te Bodegraven (KvKnr: 29048575). Instruct respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

In deze privacy en cookie verklaring maken we onderscheid tussen persoonsgegevens ten behoeve van digitale leermiddelen en persoonsgegevens van klanten en relaties.

Persoonsgegevens ten behoeve van digitale leermiddelen

Voor het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens verwerkt. Instruct heeft zich aangesloten bij het “Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy” . In dit convenant is tussen de aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het onderwijs worden verwerkt.

In de praktijk heeft het convenant vorm gekregen in een verwerkersovereenkomst met de daarbij behorende bijlagen: De privacy bijsluiter en de beveiligingsbijlage.

Getekende verwerkersovereenkomst

Voor een ondertekende verwerkersovereenkomst tussen Instruct en jouw stichting maken we gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet. Stuur een mail met de vraag om een getekende verwerkersovereenkomst naar [email protected]. Vermeld hierbij de naam en het administratienummer van de stichting. We gaan dan met je aanvraag aan de slag. De Functionaris Gegevensbescherming van de stichting ontvangt de verwerkersovereenkomst met de vraag deze te tekenen.

Model verwerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst is algemeen en mag volgens het convenant niet gewijzigd worden. De model verwerkersovereenkomst kun je hier downloaden.

De bijlagen zijn specifiek per doelgroep. Via onderstaande links kun je de betreffende bijlagen downloaden.

Doelgroep Bijlage
 

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Mbo

Overig: DIGIT-updater

 

Bijlage 1 PO, Bijlage 2 PO, Bijlage 3 POBijlage 4

Bijlage 1 VO, Bijlage 2 VO, Bijlage 3 VO, Bijlage 4

Bijlage 1 MBOBijlage 2 MBOBijlage 3 MBOBijlage 4

Bijlage 1 DIGIT-updaterBijlage 2 DIGIT-updaterBijlage 3 DIGIT-updaterBijlage 4

Persoonsgegevens van klanten en relaties

Voor een goede dienstverlening verwerkt Instruct je persoonsgegevens. Instruct heeft je gegevens nodig bij een bestelling, om je vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om je beter van dienst te kunnen zijn.

Je gegevens worden opgenomen in het relatiemanagement systeem (CRM) Hierin worden contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer), functiegegevens (functie en vakgebied), aard van de relatie (bijvoorbeeld: klant, leverancier) en contactmomenten opgenomen.

Als je een bestelling bij ons doet, worden je gegevens uiteraard ook opgeslagen. Het betreffen dan de contactgegevens,  factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert Instruct ook voor het relatiemanagement systeem.

Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Instruct B.V. Neem hiervoor contact op via het formulier mutatie persoonsgegevens of schriftelijk: Instruct B.V., t.a.v. Klantenservice, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven.

Klik hier voor het formulier mutatie persoonsgegevens.

 

INNOVATORS onderwijs-app

Ter ondersteuning van de INNOVATORS-evenementen gebruikt Instruct een app waarin persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt. De gegevens die verwerkt worden zijn: voor- en achternaam, e-mailadres en school- of bedrijfsnaam.

Bij het aanmaken van een profiel in de app krijgt de deelnemer daarnaast de vrije keuze om een persoonlijk profiel verder aan te vullen. Ook krijgt de deelnemer daarbij de keuze wat wel en niet zichtbaar is voor andere deelnemers.

INNOVATORS-evenementen worden georganiseerd door Instruct, DO-IT en VODIX. Deze partijen hebben inzage in de ingevulde informatie. Als verwerker van deze informatie wordt Eventify.io ingeschakeld. Alle gegevens worden binnen de EU verwerkt. De bewaartermijn van de gegevens is twee maanden na het evenement.

De informatie in de app wordt alleen gebruikt ten behoeve van het evenement waar de deelnemer zich voor heeft ingeschreven, en niet gedeeld met andere partijen en/of voor andere doeleinden gebruikt.

 

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vind je aanwijzingen wanneer en hoe je een klacht kunt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens.

Klik hier voor een rechtstreekse link.

 

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die je aan Instruct B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Instruct handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Instruct bv adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze huidige pagina is bijgewerkt 12 maart 2024.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.